Regulamin newslettera

§1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

SIMPLo
WeBrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-844 przy ul.Grzybowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177175, REGON: 010790796, NIP: 5211005385 o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 PLN, PLN; adres e-mail: support@simploworld.com,

Regulamin
Niniejszy dokument.

Newsletter
bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez SIMPLo Użytkownikom informacji o rabatach i promocjach w ramach Sklepu, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Sklepu, w postaci listu elektronicznego, wysyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

Sklep
serwis internetowy www.simploworld.com,

Użytkownik
podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez SIMPLo usługi drogą elektroniczną;

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez SIMPLo na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
a. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
b. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
c. wysyła zgłoszenie do SIMPLo
d. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy SIMPLo a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SIMPLo. SIMPLo przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem https://simploworld.com.,

§4. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail support@simploworld.com, lub adres siedziby SIMPLo.

2. SIMPLo rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

3. Odpowiedź na reklamację SIMPLo kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SIMPLo może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności SIMPLo lub formy działalności SIMPLo).
2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.